Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě klapram.cz

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Prodávající nabízí možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na naši adrese.Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí bude prodávající kupujícího neprodleně kontaktovat.Prodávající se zavazuje se, že svým odběratelům bude dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé.Podmínkou vzniku platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Odesláním objednávky kupujícím dochází k uzavření kupní smlouvy (dle Občanského, popř.Obchodního Zákoníku), která bude formálně potvrzena prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy nebo dohodnuté ceny předem kupujícím.V případě, že by v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má prodávající právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si prodávající vyhrazuje také v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky bude zasláno e-mailem, o odeslání bude kupující taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností bude kupující samozřejmě kontaktován.

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku může kupující do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem i bez udání důvodu, objednávka ovšem nesmí být expedováína. Pokud byla objednávka již expedována, hradí kupující  náklady vzniklé s expedicí – dopravné a balné + storno poplatek ve výši 10% z ceny objednávky. Postačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby.Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího,či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání a na zboží,které nebylo v době objednávky skladem a bylo objednáno speciálně pro kupujícího.

5) PŘEPRAVNÉ

Cena dopravného v závislosti na rozměrech a hmotnosti zásilky je také uvedena v objednávce v sekci „Informace o dodání“. Je zde možno zvolit více způsobů dopravy, a to dle specifikace jednotlivé objednávky..Základní ceny, které jsou v přehledu uvedeny, jsou kalkulovány dle váhy a rozměrů přepravovaného zboží a platí v případě standardní zásilky – pravoúhlý balík s omezením obvodových délek. Pokud má zásilka rozměry větší nebo nemá pravoúhlý tvar, cena přepravného bude stanovena individuálně dle ceníku přepravce.V tomto případě bude o ceně kupující informován, a až po jeho zpětném potvrzení bude objednávka přijata a vyřízena.

6) DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je od 3-21 dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, bude kupující neprodleně kontaktován.

7) VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě potřeby bude nepoužité a nepoškozené zboží vyměněno za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na adresu prodávajícího. Náklady spojené s výměnou zboží nese v plné výši kupující.

9) REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace budou vyřízeny ke spokojenosti kupujícího individuální dohodou obou účastníků a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit prodávajícímu a to v den doručení zboží. Za vady vzniklé přepravcem prodávající neručí. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Spotřebitel je povinnen doložit:

– doklad o koupi: paragon, pokladní účet, faktura
– reklamované zboží, kompletní a s veškerým příslušenstvím
– záruční list (pokud byl ke koupi přiložen)

Vyřízení reklamace:
V případě oprávněné reklamace je zboží spotřebiteli (v dané lhůtě) bezplatně opraveno, pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, je zboží vyměněno za nové.

Nárok na uplatnění reklamace zaniká:
– v případě, že uplynula záruční doba
– vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, nebo obsluhou
– zboží bylo poškozeno mechanicky (pádem, nárazem), nebo bylo používáno       v podmínkách, které svými parametry neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci výrobce
– záruka se nevztahuje na zboží jakkoli upravované, zboží poškozené přepětím, či elektronickým výbojem, zboží, u kterého byla poškozena pečeť či plomba.
– záruka se nevztahuje na zboží poškozené živly (voda, oheň, blesk apod.)
– záruka se nevztahuje na zboží poškozené při přepravě (tato reklamace se řeší přímo s dopravcem)

– poškozením z nadměrného zatěžování
– opotřebení věci jejím obvyklým užíváním (např. u obuvy apod.)
– pokud není přiložen záruční list nebo doklad o koupi
– vady vzniklé běžným používáním

Záruka se zároveň nevztahuje na:

 • a) vady vzniklé běžným používáním
 • b) nesprávným použitím výrobku
 • c) nesprávným skladováním

 

Postup při reklamaci:

 1. kupující se zavazuje o reklamaci informovat prodávajícího telefonicky, e- mailem, či písemně
 2. zboží bude zasláno jako doporučený balík (ne na dobírku) na adresu prodávajícího
 3. v zásilce bude uveden důvod reklamace, adresa odesílatele ( kupujícího ) a přiložena kopie dokladu o nabytí reklamovaného zboží, který byl kupujícímu společně se zbožím zaslán a záruční list.
 4. reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí vráceného zboží prodávajícím postupem jak je výše uvedeno.

Smluvní pokuta:

Pro případ neodebrání objednaného zboží,které je běžně skladem, sjednávají si smluvní strany smluvní pokutu 10 % z ceny objednaného a kupujícím nepřevzatého zboží. Kupujícímu budou navíc vyúčtovány náklady spojené s přepravou neodebraného zboží.Smluvní pokuta (faktura) je splatná do 15 dnů ode dne nepřevzetí zboží.

10) Rozhodčí doložka

Smluvní strany se dohodly, že spory vznikající z této smlouvy a nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány v rozhodčím řízení podle Základních pravidel rozhodčího řízení vydaných Brněnským arbitrážním centrem, se sídlem Brno, Hostislavova 26, PSČ 641 00 (dále také jen “BAC”) a zveřejněných na internetové adrese http://www.arbitraznicentrum.cz (dále také jen “Pravidla”), rozhodcem určeným dle Pravidel předsedou BAC. Smluvní strany prohlašují, že měly a mají možnost seznámit se s Pravidly a také tak důkladně před podpisem této smlouvy učinily, což výslovně prohlašují a ztvrzují svými podpisy na této smlouvě.

11) Kontrola zboží při odběru!

Při převzetí zásilky je důležité si dobře zkontrolovat obsah zásilky v přítomnosti dopravce. V případě zjištění jakéhokoli poškození zásilku nepřebírat a sepsat protokol o poškození. Na pozdější reklamace nebude brát přepravce ani prodejce zřetel.

12) Doprava

Doprava zdarma platí pouze u zboží označené „doprava zdarma“ a nebo pokud celková cena jedné objednávky přesáhne 15 000,- Kč vč. DPH. Pokud si kupující nepřevezme zásilku na kterou uplatňoval dopravu zdarma a zásilka se vrátí prodávajícímu,  zaniká tak kupujícímu nárok na dopravu zdarma a při opětovném odeslání jsou mu náklady na dopravu účtovány. Při odesílání zboží na EPAL se počítá cena dopravy individuálně a kupující je o ceně dopravy předem informován.

13) Tisková data

Tisková data vyžadujeme ve formátu PDF (1.3), nebo TIFF, v rozměru 1:1, vyrastrované do jedné vrstvy. Spadávka je uvedena v tech. nákresech u každého produktu. V případě dodání tiskových dat, které nejsou v souladu s výše uvedenými instrukcemi, neručíme, že výsledný tisk bude vypadat jako v zaslaných datech. V případě nevyhovujících dat nelze tisk reklamovat.

14) Vrácení zboží bez udání důvodů

Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci.Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.). Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícím.Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

 • a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
 • c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, (potraviny, tabák. výrobky a jiné vymezené zákonem),
 • d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
 • e) na dodávku novin, periodik a časopisů,
 • f) spočívajících ve hře nebo loterii,Nevyčištěné zboží nebo jinak znečištěné a neodpovídající hygienickým standardům není prodávající povinen přijmout k reklamaci!

 

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup. Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu kredit, který na jeho žádost bude odeslán na jím uvedený účet, a to nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti odstoupení od smlouvy.  Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán.

 

Údaje o provozovateli:

i-reklamka s.r.o.
Husova 691
539 73 Skuteč
Spisová značka: C 39576 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
IČ: 05919975 DIČ: CZ05919975

Informace k zaplacení na účet:
číslo účtu: 2301204997/2010 (FIO banka)
IBAN: CZ6520100000002301204997
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

 

Zákony a předpisy:- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání – zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů