Případné reklamace budou vyřízeny ke spokojenosti kupujícího individuální dohodou obou účastníků a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit prodávajícímu a to v den doručení zboží. Za vady vzniklé přepravcem prodávající neručí. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Spotřebitel je povinnen doložit:

– doklad o koupi: paragon, pokladní účet, faktura
– reklamované zboží, kompletní a s veškerým příslušenstvím
– záruční list (pokud byl ke koupi přiložen)

Vyřízení reklamace:
V případě oprávněné reklamace je zboží spotřebiteli (v dané lhůtě) bezplatně opraveno, pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, je zboží vyměněno za nové.

Nárok na uplatnění reklamace zaniká:
– v případě, že uplynula záruční doba
– vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, nebo obsluhou
– zboží bylo poškozeno mechanicky (pádem, nárazem), nebo bylo používáno       v podmínkách, které svými parametry neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci výrobce
– záruka se nevztahuje na zboží jakkoli upravované, zboží poškozené přepětím, či elektronickým výbojem, zboží, u kterého byla poškozena pečeť či plomba.
– záruka se nevztahuje na zboží poškozené živly (voda, oheň, blesk apod.)
– záruka se nevztahuje na zboží poškozené při přepravě (tato reklamace se řeší přímo s dopravcem)
– poškozením z nadměrného zatěžování
– opotřebení věci jejím obvyklým užíváním (např. u obuvy apod.)
– pokud není přiložen záruční list nebo doklad o koupi
– vady vzniklé běžným používáním

Záruka se zároveň nevztahuje na:

  • a) vady vzniklé běžným používáním
  • b) nesprávným použitím výrobku
  • c) nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

  1. kupující se zavazuje o reklamaci informovat prodávajícího telefonicky, e- mailem, či písemně
  2. zboží bude zasláno jako doporučený balík (ne na dobírku) na adresu prodávajícího
  3. v zásilce bude uveden důvod reklamace, adresa odesílatele ( kupujícího ) a přiložena kopie dokladu o nabytí reklamovaného zboží, který byl kupujícímu společně se zbožím zaslán a záruční list.
  4. reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí vráceného zboží prodávajícím postupem jak je výše uvedeno.

Smluvní pokuta:

Pro případ neodebrání objednaného zboží,které je běžně skladem, sjednávají si smluvní strany smluvní pokutu 10 % z ceny objednaného a kupujícím nepřevzatého zboží. Kupujícímu budou navíc vyúčtovány náklady spojené s přepravou neodebraného zboží.Smluvní pokuta (faktura) je splatná do 15 dnů ode dne nepřevzetí zboží.